NEVŞEHİR TİCARET BORSASI
Üye Kayıt İşlemleri
Başkan Köşesi

Gerçek Kişi

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Gerçek Kişiler İçin)

1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi,

2-Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,

3-Noter tasdikli imza sirküleri,

4-İkametgah İlmühaberi,

5-4,5 x 6 ebadında yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,

6-Yabancı uyruklular için ikamet tezkeresi örneği,

7-Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge.

 Not:

 1- Kayıt Beyannamesi’nin arka sayfasında yer alan; “Hakkında Bilgi Alınacak Kimseler” kısmının, Borsamıza kayıtlı şahıs veya firmalardan bulunması,

 2- Borsaya kayıtlı üyeler durumlarında meydana gelen ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar ise borsa kayıt beyannamesinde beyan edilen hususlarda meydana gelen değişiklikleri gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde Borsaya bildirmeye mecburdurlar. Bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hürmukümlerine göre işlem yapılır. (Madde 12)

 

⇒ Gerçek Kişiler için Kayıt Formu ⇐


Müracaat: Muamelât Servisi            Tel: 0384 212 81 03 pbx                Faks: 0384 212 81 02