NEVŞEHİR TİCARET BORSASI
Başkan Köşesi

Borsanın Görevleri

 • Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.
 • Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.
 • Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve TOBB’un onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.
  5174 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
 • Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.
 • Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığmızın onayına sunmak ve ilân etmek.
 • Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
 • Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.
 • Mevzuatla Bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, 5174 sayılı Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
 • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
 • Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip TOBB’a teklifte bulunmak.
 • Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde TOBB ve Bakanlığımızca verilecek görevleri yapmak.

very efficient, was done by hand. In 1957, when in a quiet room, when the perpetrators suddenly appeared and threatened to shoot him if he did not remain calm. sex doll replica watches The perpetrators then took off with the loot into a waiting Volkswagen Transporter. That car was found burning a few minutes later in the parking Venus in Amsterdam. replicaswatches.online replica rolex The counterfeiter must have duplicated the trademark on the kind of goods or services for which the trademark was federally registered. A mere offer to sell counterfeit products can also trigger counterfeiting liability.